I. Področja veljave

Splošni pogoji poslovanja veljajo za vse dobave in storitve. Spremembe pogojev in drugi dogovori veljajo le v primerih, ko so sklenjeni pisno. Kupčevi pogoji poslovanja so izključeni v celotnem poslovnem odnosu kupca in prodajalca.

Splošni pogoji stopijo v veljavo z dnem 16.06.2020 in veljajo do preklica. Pridržujemo si pravico do sprememb pogojev poslovanja brez predhodne najave. Zaradi tega svetujemo, da si pred vsakim nakupom preberete spodaj navedene pogoje poslovanja.

Pomen uporabljenih izrazov:

Prodajalec = izraz je uporabljen za povezani družbi ROTO d.o.o., Gorička ul. 150, Černelavci, 9000 Murska Sobota, ID za DDV SI91004721 in ROTO SLOVENIJA d.o.o., Puconci 12, 9201 Puconci, ID za DDV: SI 71154205

Proizvajalec = je s prodajalcem povezana pravna oseba, ki je del skupine ROTO in opravlja proizvodno dejavnost

Kupec = fizična ali pravna oseba

II. Orodje/kalup za proizvodnjo izdelkov

Kupec orodje v svoji lasti izroči prodajalcu/proizvajalcu v brezplačno rabo, z namenom izpolnjevanja obveznosti po kupoprodajni pogodbi. Vsa orodja v lasti kupca se uporabljajo izključno in ekskluzivno za proizvodnjo izdelkov po naročilu kupca. Tretjim osebam niti orodja niti izdelki niso dostopni, v kolikor ni s kupcem dogovorjeno drugače.

Orodje mora biti jasno označeno s tablico o lastništvu.  Prodajalec/proizvajalec bo orodje uporabljal v skladu z namenom uporabe in se zavezuje, da bo z orodjem ravnal kot dober gospodar. V kolikor orodje ob normalni rabi postane neuporabno za nadaljnjo proizvodnjo je kupec dolžan nadomestiti orodje z novim na svoje stroške.

Po izteku pogodbenega razmerja med strankama ima kupec pravico zahtevati vrnitev orodja, v kolikor je do prodajalca/proizvajalca poravnal vse svoje (zapadle in nezapadle) obveznosti. Prodajalec ima pravico zadržati izročitev orodja kupcu do dokončne poravnave vseh odprtih obveznosti kupca, ki jih ima do prodajalca, ne glede na to iz katerega naslova dolg izvira.

III. Izdelava novega orodja

1.) Orodja, ki jih prodajalec/proizvajalec izdela v skladu s tehnično dokumentacijo kupca, so po dokončnem plačilu last kupca.

2.) Ponudba za izdelavo orodja je pripravljena ob predpostavki, da bo kupec naročil izdelek v količini vsaj 1000 kom. V kolikor želi kupec orodje prevzeti pred tem, mora dodatno plačati 1/3 cene orodja. Prav tako morajo biti izpolnjeni vsi pogoji iz 3. odstavka, točke II.

3.) Ob pisnem naročilu orodja je kupec dolžan predložiti načrte, skice, tolerance in zahteve za izdelek, ki jih potrdi prodajalec. Kupec mora ob pisnem naročilu plačati vsaj 50 % vrednosti ponudbene cene orodja (avans).

4.) Prodajalec bo orodje izdelal v sporazumno dogovorjenem roku, ki začne teči z dnem plačila avansa.

5.) Po izdelavi orodja se proizvede prvi (nulti) izdelek, ki se skupaj s potrditvenim obrazcem pošlje v potrditev kupcu. Kupec vzorčni izdelek pisno potrdi oz. pisno sporoči potrebne spremembe. Prodajalec/ proizvajalec izvede zahtevane spremembe in proizvede drugi vzorčni izdelek na svoje stroške le, če prvi nulti izdelek odstopa od osnovne risbe oz. načrta, ki ga je posredoval kupec. Vse ostale spremembe se zaračunajo. Po pisni potrditvi vzorčnega izdelka je kupec dolžan plača preostali znesek orodja. Potrjevanje vzorca se lahko opravi tudi osebno. V kolikor naročnik/kupec ne pošlje pisne potrditve vzorca, se kot potrditev vzorca smatra prejem prvega kupčevega naročila teh izdelkov za serijsko proizvodnjo.

IV. Popravilo, vzdrževanje in skladiščenje orodij

1) V primeru poškodbe ali obrabe orodja, prodajalec/proizvajalec o tem pisno obvesti kupca, ter oceni stroške popravila. Po pisni potrditvi ponudbe za popravilo orodja, prodajalec/proizvajalec izvede popravilo.

2) V kolikor je s strani kupca zahtevana (dodatna) sprememba orodja, mora kupec spremembo posredovati pisno, dokumentirano s skico ali načrtom. Prodajalec preveri ali je sprememba glede na tehnološki proces dopustna, jo ovrednoti in pošlje pisno ponudbo s ceno in rokom izdelave.

3) Prodajalec lahko zahteva spremembo orodja, če orodje ni primerno za serijsko proizvodnjo.

4) Prodajalec se zaveže, da bo orodje skladiščil na lokaciji proizvodnje v ustreznih skladiščnih prostorih.

Kupec plača prodajalcu stroške skladiščenja v višini 100,00 EUR/m2/leto, razen če je dogovorjeno drugače. Prodajalec izstavi račun za nazaj, v mesecu decembru za preteklo leto.  

V primeru, da kupec orodja več ne rabi, ga lahko prodajalec uniči. O tem kupec pisno obvesti prodajalca. Stroške uničenja ali odvoza na deponijo krije kupec. Prodajalec po prejemu pisnega obvestila nima več nobene obveznosti do tega kupca iz naslona dotičnega izdelka in orodja.

V. Cene izdelkov

Cene standardnih izdelkov so določene v splošno veljavnem ceniku. Vse cene so izražene v evrih (€). Cene izdelkov po meri kupca se dogovorijo v pogodbeno določenem ceniku ali na podlagi ponudbe prodajalca.   

Cene veljajo EX WORK Puconci/Černelavci, v kolikor ni pisno drugače dogovorjeno.

Cene izdelkov se usklajujejo letno. Prodajalec obvesti kupca o spremembi cen vsaj 30 dni pred spremembo. V kolikor se cena osnovnega materiala ali energentov med letom spremeni za +5 % ali več,  lahko prodajalec spremeni ceno izdelkov tudi med letom, vendar mora o tem predhodno obvestiti kupca, vsaj 60 dni pred spremembo.

V kolikor želi kupec, da se izdelki proizvajajo iz materiala, katerega prodajalec nima standardno na zalogi, kupec sam plača material, ki ga lahko skladišči pri prodajalcu.

Za nestandardne izdelke po naročilu kupca, ki se izdelajo na podlagi tehnične dokumentacije kupca, se cena izdelka določi na podlagi ponudbe prodajalca.

VI. Plačilo

Plačilni rok in plačilni pogoji so  določeni v ponudbi prodajalca. Posebni plačilni pogoji morajo biti dogovorjeni v pisni obliki.

Pri plačilu prizna prodajalec, neglede na plačilni rok sledeče ugodnosti: 2% sconto pri plačilo po predračunu ob naročilu in pred dobavo in 1% sconto pri plačilu v 8 dneh po prejetju blaga ali izvedbi storitve ( v kolikor ni dogovorjeno drugače). Navedene ugodnosti ne veljajo pri plačilu brez odloga.

Pogodbene stranke se dogovorijo, da se kot običajen način plačila šteje asignacija, cesija, kompenzacija in denarno nakazilo.

Za nepravočasna plačila se zaračunajo zakonite zamudne obresti.

VII. Embalaža

V kolikor kupec zahteva posebno embalažo, se cena le te določi v ponudbi (kartoni, mehka folija …)

V kolikor gre za transportno embalažo (palete) se zaračunajo po ceni 8,50 eurov/kom brez DDV za EUROPALETO in 22,00 eurov/kom brez DDV za paleto dimenzij 1600×1200 mm. V primeru, da kupec paleto vrne, se mu v tem znesek izda dobropis.

VIII. Garancija in odgovornost

1) Prodajalec nudi garancijo na vse izdelke v skladu z izročenimi (ali dogovorjenimi) garancijskimi pogoji. 

2.) Kvantitativni in kvalitativni prevzem izdelkov se opravi takoj ob podpisu dobavnice oziroma ob prevzemu blaga. Pozneje se tega tipa reklamacij več ne upošteva.

3.) V primeru tovarniške napake lahko kupec reklamira blago. Kupec je dolžan sestaviti reklamacijski zapisnik, ter o vrsti napake obvestiti prodajalca na e-naslov: kvaliteta@roto.si , skupaj s prilogami (fotografije). Brez predhodnega pisnega dogovora se izdelki ne vračajo.

4.) Prodajalec ne odgovarja za napake, ki se pokažejo potem, ko mine šest mesecev, odkar je bila stvar izročena, razen če je bil v pogodbi določen daljši rok.

5.) V primeru pravočasne in upravičene reklamacije lahko prodajalec po lastni izbiri dobavi brezplačno nadomestno blago do količine reklamiranega blaga ali izda dobropis do vrednosti reklamiranega blaga.

6.) Prodajalec v nobenem primeru ne odgovarja za posledico škode.

IX. Dobave

Naročilo izdelkov mora biti poslano vsaj 14 dni pred pričetkom proizvodnje.

Delne dobave so dovoljene. Ob nepravočasnih plačilih lahko podjetje prodajalec dobave zadrži.

Vse materialne in moralne avtorske pravice na programski opremi, ki krmili ROTO izdelke, pripadajo izključno skupini ROTO in se ne prenesejo na kupca izdelka. Prodajalec bo kupcu izdelka podelil odplačno, časovno in teritorialno omejeno, neprenosljivo in neizključno pravico do uporabe te programske opreme.

X. Pridržek lastninske pravice

Dobavljeno blago ostane last podjetja prodajalca do celotnega plačila kupčevega dolga, vključno s stranskimi terjatvami, obrestmi in drugimi stroški.

Prodajalec redno obvešča kupca o zamudah pri plačilu. V primeru insolventnosti, lahko pošlje kupcu seznam blaga s pridržkom lastninske pravice. Kupec mora prodajalcu omogočiti dostop do svojih prostorov, ter prevzem neplačanega blaga. Kupcu je prepovedano dobavljeno blago z lastninskim pridržkom zastaviti, dati v varščino tretji osebi ali prenesti lastništvo na tretjo osebo.

V primeru, da pride do rubeža dobavljenega blaga z lastninskim pridržkom s strani sodišča ali finančne uprave, je potrebno o tem nemudoma obvestiti prodajalca. Lastninski pridržek zajema tudi izdelke, ki so nastali pri predelavi blaga, ki ga je dobavil prodajalec. Če bi bilo blago, ki smo ga dobavili, predelano, povezano ali pomešano s tujim blagom, nam na novem predmetu pripada solastninska pravica oz. solastninska pravica v višini razmerja do vrednosti blaga v tuji lasti v trenutku predelave. V takšnih primerih nastopa kupec kot shranjevalec.

Vse terjatve pri ponovni prodaji blaga, ki je v lasti prodajalca, odstopi kupec že sedaj – v danem primeru v višini solastnine prodajalca – da si prodajalec zagotovi terjatve do naročnika/kupca.

Kupec je na zahtevo prodajalca dolžan svojim odjemalcem sporočiti zalogo in višino terjatev, ki so nastale pri ponovni prodaji in obvestiti svoje odjemalce o odstopu terjatev.

S strani kupca izpeljane dobičke pri ponovni prodaji blaga, ki je pod lastniškim pridržkom prodajalca, je  potrebno nemudoma posredovati prodajalcu.

XI. Zaščita podatkov, varstvo podatkov

Prodajalec hrani sledeče podatka kupca: ime in priimek, elektronski naslov naročnika, primarni naslov in naslove za dostavo, državo prebivališča, elektronski naslov, kontaktni telefon, pretekla naročila in arhiv komunikacije, do izpolnitve vseh obveznosti, oz. najdlje 5 let.

Kupec se izrecno strinja z zbiranjem, obdelavo in uporabo svojih osebnih podatkov. Prodajalec  bo z vsemi podatki ravnal zaupno. Prodajalec je v skladu z veljavnim Zakonom o varstvu osebnih podatkov  ter Splošno uredbo o varstvu podatkov (GDPR), zavezan k varovanju osebnih podatkov kupcev.

Prodajalec, ki je lastnik in upravlja spletni naslov https://www.roto-group.eu/ , uporablja pri izvajanju svojih storitev ustrezno programsko opremo ter zagotavlja vse potrebne tehnološke in organizacijske rešitve za popolno varnost nakupa.

Prodajalec je odgovoren za varovanje osebnih podatkov in bo le-te uporabljal za pošiljanje ponudb, računov, trženjskih aktivnosti in ostalo komunikacijo. V nobenem primeru podatki kupca ne bodo posredovani tretji osebi ali nepooblaščeni osebi. Dostavni službi se zaupajo le uporabnikov naslov za dostavo.

S tem ko kupec navede svojo telefonsko številko in/ali elektronski naslov si prodajalec pridržuje pravico, da jo uporabi za namene obveščanja o izpolnitvi ali v povezavi z izpolnitvijo naročila ter ostalo potrebno komunikacijo z naročnikom. Z navedbo elektronskega naslova, si prodajalec pridržuje pravico uporabe za obveščanje v marketinške namene.

Kupec ima vedno pravico preklicati soglasje na e-naslov: info@roto.si, z učinkom za prihodnost. Prodajalec se obvezuje, da bo v primeru preklica nemudoma izbrisal vse osebne podatke, razen če postopek naročila še ni bil do konca izpeljan.

XII. Kraj izpolnitve, sodišče, uporabno pravo

Kraj izpolnitve za vse dobave, dajatve in plačila je Murska Sobota. Za presojo vseh razmerij veljajo predpisi Republike Slovenije. Ob sporih bo odločalo pristojno sodišče v Murski Soboti (v Sloveniji).

XIII: Končna določila

V kolikor bi posamezni členi teh poslovnih določil postali delno ali v celoti neveljavni, ostane veljavnost ostalih določil nespremenjena.

Direktor:  Štefan Pavlinjek